Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

V.O.F. Disc Golf Noord-Holland
KVK: 87237784
Versie: 1.001
Datum: 17-06-2023

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:

Organisator
Disc Golf Noord-Holland
Opdrachtgever
De (rechts-) persoon die aan de organisator een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een activiteiten of tot enige andere binnen de bedrijfsvoering van de organisator vallende dienstverlening of activiteit. Indien u bij een tussenpartij uw boeking plaatst, dan is de tussenpartij de opdrachtgever.
Deelnemer
Iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een materiaal van Disc Golf Noord-Holland, een arrangement en/of activiteit.
Overeenkomst
Iedere overeenkomst gesloten tussen organisator en opdrachtgever tot het organiseren en aanbieden van evenementen en dienstverlening.
Activiteit
Dienst van organisator waaraan deelgenomen kan worden door een natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld het spelen van discgolf, een rondleiding of deelname aan een clinic of evenement. In de meeste gevallen dient dit vooraf gegaan te worden door het plaatsen van boeken.
Boeking
Reservering voor het deelnemen aan een activiteit op een specifiek moment. Afhankelijk van de activiteit, kan dit inclusief training, begeleiden of uitlenen van materialen zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. "https://discgolfnoordholland.nl/" en alle sub-mappen daarvan.
 2. Het plaatsen van een boeking bij Organisatie.
 3. Deelname aan een activiteit.
 4. Het gebruik van faciliteiten en materialen van organisator. Dit betreft Tee's, Baskets, Teesigns en scorekaarten en overige materialen.
 5. Alle aanbiedingen, contracten, offertes, kostenbegrotingen en dergelijke van organisator zijn geheel vrijblijvend en op basis van beschikbaarheid, tenzij expliciet anders vermeld.
 6. Afspraken in een overeenkomst, getekend door alle betrokken partijen, kunnen uitzonderingen vormen op een of meer voorwaarden in deze algemene voorwaarden.
 7. Wanneer een nieuwe offerte wordt aangeboden, dan is de voorgaande offerte per direct ongeldig.
 8. De nietigheid van een of meerdere artikelen, tast de geldigheid en toepassing van de overige artikelen niet aan.
 9. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van organisator, is de overeenkomst niet geldig, tenzij dit schriftelijk bevestigd is door organisator.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

U gaat akkoord met deze voorwaarden wanneer een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:

 1. Wanneer u gebruik maakt van deze website.
 2. Wanneer u via de website, schriftelijk of mondeling de boeking bevestigd.
 3. Wanneer u mondeling of schriftelijk(op papier of via e-mail)  een boekingsopdracht geeft tot het voorbereiden van een programma door de organisator.
 4. Wanneer u andere afspraken mondeling of schriftelijk bevestigd, enkel wanneer dit ook expliciet door de organisator bevestigd is.
 5. Wanneer u deelneemt aan een activiteit.
 6. Wanneer u gebruikmaakt van materialen die door organisator aan u beschikbaar stelt.

Artikel 4: Geldigheidsduur

Deze voorwaarden heeft de volgende geldigheidsduur:

 1. Bij het bekijken van de website. Vanaf het moment dat u de website betreed tot het moment dat u deze verlaat.
 2. Bij het plaatsen van een boeking. Vanaf de dag dat u de boeking plaatst tot het moment dat de geboekte activiteiten is afgelopen.
 3. Bij een telefonische aanmelding. Vanaf de dag dat de aanmelding plaats vindt. tot het moment dat de geboekte activiteiten is afgelopen.
 4. Bij een Schriftelijke (op papier of via e-mail) aanmelding. Vanaf de dag dat organisator de aanmelding ontvangt tot het moment dat de geboekte activiteiten is afgelopen.
 5. Tijdens deelname aan de geboekte activiteiten. Vanaf het moment dat de geboekte activiteit begint tot het moment dat de geboekte activiteiten is afgelopen.
 6. Tijdens gebruik van onze materialen en/of faciliteiten.
 7. Opties hebben, tenzij anders overeengekomen, een geldigheidsduur van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van herbevestiging door organisator.
 8. Bij schriftelijke aanmeldingen per post gelden deze algemene voorwaarden vanaf de dag van ontvangst.
 9. De opdrachtgever kan verwerping van een of meer artikelen uit deze algemene voorwaarden tot 7 dagen na het bevestigen van een boeking bekend maken bij de organisator. De afwijzing is pas geldig, na instemming en bevestiging van de organisator.
 10. Door onaangemeld gebruik te maken van faciliteiten en materialen vervalt de mogelijkheid tot het verwerpen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5: Privacy

 1. Organisator respecteert de privacy van iedere opdrachtgever, deelnemer en bezoeker en draagt er zorg voor dat de door jouw verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de GDPR-wet worden verwerkt.
 2. Voor alle betrokken partijen, geldt dat vertrouwelijke informatie niet met derden gedeeld mag worden zonder expliciete toestemming van de andere partij.
 3. De cookies van "https://discgolfnoordholland.nl/" en alle sub-mappen daarvan, slaan uitsluitend op wat technisch noodzakelijk is om de website veilig te kunnen gebruiken.
 4. De cookies op deze website verzamelen geen gegevens t.b.v. verkoop- of marketing doeleinden.
 5. Door gebruik te maken maken van deze website, gaat u automatisch akkoord met de plaatsing van genoemde cookies.
 6. Door het plaatsen van een boeking, geeft opdrachtgever toestemming aan organisator om een of meer van de volgende punten uit te voeren:
  1. Het verwerken en bewaren van uw naam, bedrijfsnaam, contactgegevens.
  2. Het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan de betreffende derde partij(en), wanneer dit noodzakelijk. Dit is bijvoorbeeld de betalingsprovider wanneer u online betaald.
  3. Wanneer organisator een gerechtelijk bevel ontvangt, welke organisator verplicht om bepaalde informatie te verstrekken, zal organisator hier gehoor aan geven.
 7. Afhankelijk van welke faciliteit u gebruik maakt, gebruiken aangewezen derde partijen uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de derde partij voor het uitvoeren van de betreffende dienst of opdracht.
 8. De derden die toegang tot de betreffende persoonsgegevens hebben, zijn per faciliteit:
  1. De website https://discgolfnoordholland.nl: Intelligent Web, website designer en hosting.
  2. De boekings-module: Recras, eigenaar en beheerder boekingssysteem.
  3. Consult: de betreffende trainer of coach.

Artikel 6: Eigendom content

Het is niet toegestaan om, zonder expliciete toestemming van Disc Golf Noord-Holland, opmaak, afbeeldingen, tekst of andere vormen van content op deze website (https://discgolfnoordholland.nl/) of andere plekken waar wij informatie presenteren/publiceren te kopiëren en/of bewerken.

Artikel 7: Boeking reservatie en deelname

 1. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
 2. Het bevestigen van een boeking is bindend en maakt opdrachtgever verplicht tot het betalen van hetgeen wat opdrachtgever geboekt heeft.
 3. Elk aanbod van Disc Golf Noord-Holland is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid.
 4. Na reservering, ontvangt de wederpartij een reserveringsbevestiging op het door hem opgegeven e-mailadres, tenzij anders is bepaald.
 5. Organisator behoud zich het recht voor om, voor zover van toepassing is, derde partijen in te schakelen voor het het uitvoeren en/of faciliteren van de aangeboden faciliteiten.

Artikel 8: Commercieel gebruik van onze faciliteiten

 1. In overleg mag commericieel gebruik gemaakt worden van onze faciliteiten tegen een vanste vergoeding van € 8,00 p.p. (incl. organisator).
 2. Wanneer zonder overleg gebruik gemaakt wordt van onze faciliteiten, factureren wij € 500,00 ter compensatie van bedrijfsschade.

Artikel 9: Wijziging(en) door de opdrachtgever

 1. Zijn pas geldig wanneer dit schriftelijk en/of nadrukkelijk bevestigd is door de organisator.
 2. De datum van ontvangst wordt beschouwd als de datum van wijzigen.Tot 7 werkdagen voor de activiteit kan de opdrachtgever het aantal opgegeven deelnemers annuleren. Binnen deze deadline is een vermindering door de opdrachtgever niet meer mogelijk, ondermeer in verband met afspraken met derden en administratie. Buiten deze periode kan er sprake zijn van doorbelasting van reeds gemaakte kosten door Disc Golf Noord-Holland.
 3. Het wijzigen van aantallen is de eerste keer kosteloos. Iedere keer na de eerste keer brengen wij administratiekosten in rekening, zoals beschreven bij artikel 12.8.

Artikel 10: Annuleren van een boeking

 1. Tot 7 werkdagen voor de activiteit kan de opdrachtgever het aantal opgegeven deelnemers annuleren.
 2. Vanaf 7 dagen voor de activiteit is de opdrachtgever betalingsplichtig.
 3. Organisator behoudt zich het recht voor boekingen te annuleren of de toegang daartoe te weigeren indien hij daartoe genoodzaakt is als gevolg van overboeking, overmacht of wanneer een of meer deelnemers hinder of last veroorzaakt. Organisator doet van een dergelijke annulering zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever uitsluitend aanspraak maakt op de mogelijkheid tot het opnieuw reserveren.
 4. Tot 7 werkdagen voor de activiteit kan de opdrachtgever het aantal opgegeven deelnemers annuleren. De annulering is alleen geldig wanneer deze gedateerd zijn en bevestigd is door de organisator.
 5. Vanaf 7 dagen voor de activiteit is de opdrachtgever betalingsplichtig.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van enige betaling, behoudens voor zover opdrachtgever een natuurlijke personen betreft, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 7. Na totstandkoming van de overeenkomst, waar deze een totale waarde van minder dan €1000 betreft, als omschreven in artikel 1.1. is de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het volledige factuurbedrag verschuldigd: 7 tot 0 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100 %. Onverminderd het recht van de organisator de werkelijk geleden schade te vorderen indien dit meer bedraagt. Indien de opdrachtgever de reservering uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met organisator een nieuwe uitvoeringsdatum wordt vastgesteld waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de uitkoopsom.
 8. Na totstandkoming van de overeenkomst, waar deze een totale waarde van meer dan €1000 betreft, als omschreven in artikel 1.1. is de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het volledige factuurbedrag verschuldigd:
  1. Meer dan 8 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 10 %.
  2. 8-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 20%.
  3. 4-2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 33%.
  4. 2-1 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%.
  5. 7-0 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%.
 9. Onverminderd het recht van de organisator de werkelijk geleden schade te vorderen indien dit meer bedraagt. Hierbij kan worden gedacht aan reeds ingekochte materialen, horeca of ingehuurde derden. Indien de opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met organisator een nieuwe uitvoeringsdatum wordt vastgesteld waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van de uitkoopsom.
 10. Organisator behoudt zich het recht voor boekingen te annuleren of de toegang daartoe te weigeren indien hij daartoe genoodzaakt is als gevolg van overboeking, overmacht of wanneer een of meer deelnemers hinder of last veroorzaakt. Organisator doet van een dergelijke annulering zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever uitsluitend aanspraak maakt op de mogelijkheid tot het opnieuw reserveren.

Artikel 11: Betaling

 1. Tenzij de opdrachtgever conform de deze algemene voorwaarden annuleert, is de opdrachtgever betalingsplichtig voor het gehele bedrag. Ook als er minder deelnemers aan de activiteit deelnemen, als waarvoor geboekt is.
 2. De opdrachtgever dient het volledige bedrag binnen 7 dagen in euro's te betalen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien er minder dan 7 dagen tussen het moment van boeking en de geboekte datum zit, dient de opdrachtgever uiterlijk 3 dagen van te voren te betalen.
 4. Afwijkende betaalafspraken zijn alleen geldig wanneer dit schriftelijk door de Organisatie explicite bevestigd is.
 5. Indien opdrachtgever niet conform deze algemene voorwaarden betaald, dan is de opdrachtgever in verzuim en neemt de organisator het recht om conform de wet een percentage te rekenen bovenop het verschuldigde bedrag en/of een deurwaarder of incassobureau in te schakelen en is de organisator geen nadere ingebrekestelling vereist.
 6. Uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst wordt de totaalprijs van de diensten vermeld.

Artikel 12: Tarieven

 1. De door de organisator aangegeven prijzen zijn in euro's en inclusief belasting.
 2. Overige kosten, zoals bijvoorbeeld transactiekosten, zijn bij de genoemde totaalprijs inbegrepen.
 3. Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.
 4. In de prijs/som zijn niet inbegrepen:
  1. Het vervoer van en naar de locatie(s).
  2. De kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten en annuleringsverzekering.
  3. Eventuele kosten voor consumpties en extra gebruikte materialen.
 5. De opdrachtgever of deelnemer is gehouden de meerkosten te voldoen die hem of haar in rekening worden gebracht indien wegens een hem/haar toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Indien er meer kosten gemaakt worden, dan waarvoor geboekt is, bijvoorbeeld omdat er meer deelnemers aan de activiteit deel nemen, wordt dit berekend op basis van nacalculatie en dient dit ter plaatsen betaald te worden.
 7. Bij verzuim van een of meer betaling, is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Wanneer nacalculatie van toepassing is, dienen binnen 7 dagen zowel de meerkosten als administratiekosten betaald te worden.
 9. Indien administratiekosten van toepassing zijn, dan bedraagt dit € 20,00.
 10. Organisator behoudt zich het recht voor om vooraf aan een boeking de prijs te wijzigen, indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De deelnemer of bezoeker is verplicht zich te conformeren aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van Organisatie, instructeurs, begeleiders of ander dienstdoende personeel zoals bijvoorbeeld de brandweer of politie instanties op te volgen.
 2. De opdrachtgever die namens of ten behoeve van de groep van deelnemers de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
 3. Bij het onaangemeld gebruik maken van onze faciliteiten of materialen, zijn alle deelnemers hoofdelijk aansprakelijk.
 4. Bij overtreding van een of meer punten uit deze algemene voorwaarden, kan de organisator de betreffende individu of groep verplichten het evenementenlocatie te verlaten.
 5. Indien er voor de organisator kosten voortvloeien uit het handelen van deelnemer, bijvoorbeeld door het onjuist gebruik van materialen, kan organisator daarvoor kosten in rekening brengen bij deelnemer.
 6. Ouders of wettelijk vertegenwoordigers dragen ten allen tijden het volledige risico van schade indien een minderjarige (< 18 jaar) een activiteit bezoekt of hieraan deelneemt.
 7. Organisator geeft tijdens activiteiten mogelijk materialen in bruikleen aan deelnemer. Deelnemer staat ervoor in dat hij/zij de materialen uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze aan hem/haar ter beschikking zijn gesteld en als een zorgvuldige gebruiker met deze materialen omgaat.
 8. In geval van vermissing of misbruik van de door organisatie aan deelnemer in bruikleen gegeven materialen, wordt de schade vergoed door opdrachtgever. Bij weigering de schade te vergoeden wordt er opdracht gegeven aan een incassobedrijf de schade te verhalen. In geval van diefstal zal organisator aangifte doen bij de politie.
 9. Organisator is niet aansprakelijk voor de volgende punten:
  1. Deelname van een individu aan activiteiten en het betreden van onze locaties.
  2. Beschadigen of verliezen van uw disc of andere eigendommen. In geval van verlies brengt de organisator € 5,00 in rekening per verloren disc.
  3. Aankopen of reserveringen via derde partijen.
  4. Aanpassing van het geboekte programma of schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook.
  5. Indirecte schade en schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal geleden door de bezoeker tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement.
  6. Handelingen en invloeden van niet derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken waren.
  7. Schade of letsel ten gevolge van het raken van een persoon of andermans eigendommen op een locatie van organisator.
  8. De inschatting of de deelnemer in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.
  9. Eventuele onjuistheden in een aanbod van organisator.
  10. Eventuele onjuistheden in de informatie die door de organisator of derden verstrekt wordt, ook als de derde partij producten of diensten aan de organisator levert.
 10. Organisator zal er naar streven het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema uit te (doen) voeren. Organisator is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen van dat schema. Voorts is organisator niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.
 11. Behoudens het bepaalde in het overige van de algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens organisator één jaar.
 12. Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan organisator kenbaar te zijn gemaakt binnen acht kalenderdagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van organisator bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
 13. Indien organisator aansprakelijk mocht zijn dan is de aansprakelijkheid van organisator beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, zulks vermeerderd met het in de polisvoorwaarden vastgestelde bedrag van eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de verzekering plaatsvindt dan is elke aansprakelijkheid steeds beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 10.000,-.
 14. De beperkingen van aansprakelijkheid genoemd in artikel 12 gelden niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van organisator of haar leidinggevenden.
 15. Op de activiteiten van organisator is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met organisator aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door de volgens de regelen van de absolute competentie bevoegde Rechter, tenzij organisator en de opdrachtgever zijn overeengekomen het onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage instantie.
 16. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14: Klachten

 1. Ondanks de inzet en zorgen is het toch mogelijk dat opdrachtgever of deelnemer een klacht heeft. Deze klacht dient direct bij de contactpersoon / begeleid(st)er worden aangegeven zodat de onvolkomenheid of klacht voor zover mogelijk naar tevredenheid van de opdrachtgever wordt verholpen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de opdrachtgever/deelnemer dit, uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan organisator.
 3. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 2 weken na de factuurdatum.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

De organisator behoud zich het recht voor ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen. U kunt de actuele versie ten alle tijden terugvinden op onze website: "https://discgolfnoordholland.nl/algemene-voorwaarden".